Site icon Dịch Vụ Marketing Online Trọn Gói

Hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh (Competitive Intelligence System) là gì?

Hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh (tiếng Anh: Competitive Intelligence System) là hệ thống xác định những thông tin về chiến lược, mục tiêu và khả năng phản ứng của đối thủ để ghi nhớ, chuyển giao và lưu trữ trong doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh (Competitive Intelligence System)

Hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh trong tiếng Anh là Competitive Intelligence System.

Hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh là hệ thống xác định những thông tin về chiến lược, mục tiêu và khả năng phản ứng của đối thủ để ghi nhớ, chuyển giao và lưu trữ trong doanh nghiệp.

Qui trình xây dựng hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh

Có 4 bước cơ bản để xây dựng nên hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh

Bước 1: Chuẩn bị hệ thống

Bước này đòi hỏi doanh nghiệp hiểu những kiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh quan trọng, phát hiện những nguồn tốt nhất cung cấp những thông tin đó và cử ra người quản trị hệ thống và dịch vụ của nó.

Bước 2: Thu thập số liệu

Để thu thập số liệu về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các thông tin khác, nhà quản lí hệ thống thông tin có thể truy cập tiếp xúc với các nguồn như lực lượng bán hàng các thành viên trong kênh phân phối, những nhà cung ứng hay thậm chí từ những người có quan hệ với đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, các công ty nghiên cứu thị trường, hệ thống thương mại, hay các số liệu đã công bố như các ấn phẩm, báo, tạp chí cũng có thể được sử dụng. Doanh nghiệp cần phải tìm ra cách có được thông tin về đối thủ cạnh tranh hiệu quả mà không vi phạm những tiêu chuẩn pháp luật hay dạo đức kinh doanh.

Bước 3: Đánh giá và phân tích

Các dữ liệu thu thập được phải được sắp xếp, phân loại, phân tích, đánh giá cho chính xác, phục vụ cho việc ra các quyết định của doanh nghiệp. Những thông tin đó phải được lưu trữ dưới dạng thích hợp để người ra quyết định có thể lấy ra và sử dụng một cách dễ dàng, hiệu quả.

Bước 4: Phân phối và cung cấp

Những thông tin chủ yếu được gửi cho những người có trách nhiệm và trả lời những yêu cầu của các nhà quản trị về các đối thủ cạnh tranh.

Với hệ thống thông tin đó, nhà quản trị có thể kịp thời nhận được những thông tin cần thiết, chính xác và dễ hiểu qua các phương tiện như điện thoại, bản in, fax và những báo cáo.

Với các công ty nhỏ, không nguồn lực để thiết kế một bộ phận đảm nhận chức năng này, có thể một người chuyên trách theo dõi những đối thủ cạnh tranh chủ chốt nhau đặc biệt không bỏ qua những chiến lược cơ bản của đối thủ cạnh tranh này.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Rate this post
Exit mobile version